МАШИНИ
КОИ СМЕ НИЕ
VAI-BG е гражданско сдружение от фирми с голям опит в производството на машини и съоръжения и научни колективи от Техническите Университети от Варна, Русе и София работещи в областа на новите технологии. Основна задача на сдружението е СЪДЕЙСТВИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ПРОМИШЛЕННОСТ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БИОГОРИВАТА И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. От биогоривата актуалната тема над която са насочени усилията на сдружението е ОПОЛЗОТВОТЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РАСТИТЕЛНА ОСНОВА. В нашата страна има огромен неизползван ресурс от суровина, а именно: градински отпадъци от клони и листа при почистване на парковете и градините, вършината от горските сечища, слама, люспи от слънчоглед, фъстъци и кафе, стъбла от царевица и слънчоглед, изрезки от първичното дървопреработване (разбичването на трупите), талаш и опилка от мебелното производство и паркетопроизводството, както и всички отпадъци на целулозна основа...
УСЛУГИ
Инженерингови услуги
Архитектурни и проектантски услуги
Строителни услуги
Лизинг
Организация на инфраструктури
Реализация на краен продукт
Сервиз